Educació Infantil (Primer Cicle)

De 0 a 3 anys

Despertem els interessos i la curiositat dels més petits. Així, ells i elles mateixes descobriran i aprendran coses noves segons les seves capacitats i necessitats.

Educació Infantil

Primer Cicle (I0, I1, I2)

Al primer cicle d’Educació Infantil treballem la noció d’identitat a partir del joc, la relació amb els altres i la interacció amb l’entorn. L’infant es descobreix a ell mateix treballant la confiança, aconseguint el “jo puc, sóc capaç”. Amb la psicomotricitat, de forma progressiva, coordinem el cos.

Dos pilars bàsics en aquesta etapa són la seguretat i la confiança. Són necessaris per arribar a aconseguir una bona autonomia personal. Respectant sempre els diferents ritmes evolutius i la diversitat de cada infant.

Aprenem a través del joc, de la manipulació i de l’experimentació. Descobrim el món a partir de la espontaneïtat i la iniciativa, afavorint el desenvolupament personal. 

Aprofitem el dia a dir per treballar la comunicació i ens expressem deixant anar la pròpia imaginació.

Un dels objectius principals és aconseguir un desenvolupament integral de l’infant.

Tenim molt en compte i valorem la relació entre família i escola, confiem amb la cohesió i la participació per part de tothom ja que l’etapa de primer cicle d’educació infantil es caracteritza per ser una etapa evolutiva on es defineixen els primers vincles.

És per tot això, que tenim un tracte molt proper i personalitzat amb les famílies.

 

Principals Objectius

 • El desenvolupament de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
 • Despertar en el nen/a interès per aprendre.
 • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que l’envolta.
 • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
 • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
 • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.

 

Per aconseguir tot això partim de la base de que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Considerem aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el paper central de les famílies, un altre dels trets distintius del nostre ideari.

En aquesta etapa és on s’estableixen les bases essencials per a l’adquisició del llenguatge, l’èxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ INFANTIL

 

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats:

 

 • El joc
 • Projectes
 • Atenció a la diversitat
 • Plàstica
 • Ambients
 • Anglès
 • Música i dansa
 • Educació Emocional
 • Projecte “Pas a pas”
 • Tallers amb família

EL JOC, LA SEVA MANERA D’APRENDRE

El joc constitueix un element bàsic en la vida d’un infant i és necessari per al seu desenvolupament perquè a través del joc els nens i les nenes busquen, exploren, comparteixen, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions,…

A través del joc es desenvolupen les bases de l’aprenentatge, del desenvolupament emocional, social, cognitiu i motriu.

TREBALL PER PROJECTES, APRENDRE MITJANÇANT EL DESCOBRIMENT

La dinàmica de treball per projectes a Educació Infantil permet que les feines siguin molt globalitzades i els aprenentatges  girin al voltant d’un eix comú.

Els projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. Són una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca: fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults, sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, UNA ATENCIÓ PERSONALITZADA

L’atenció personalitzada és un tret del nostre carisma i està present en el nostre projecte educatiu.

Pretén millorar el rendiment educatiu dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i/o sociofamiliars mitjançant activitats concretes.

Dins del nivell d’Educació Infantil,  els infants desenvolupen al màxim el seu potencial intel·lectual,  així com el seu sistema de relacions amb el món que els envolta. Per tant, considerem vital l’atenció i el tractament individual de cada nen/a, doncs cada persona té un ritme maduratiu diferent que cal respectar i tenir-ho present en tot moment.

LA PLÀSTICA, UNA EINA PER A LA CREATIVITAT

L’expressió plàstica permet a l’alumne expressar els seus sentiments, emocions i experiències potenciant la seva capacitat de creació i expressió personal.

Alguns dels tallers de plàstica que portem a terme són el de pintura, modelatge, paper, manualitats, disfresses,… per potenciar l’interès per les arts en general.

AMBIENTS D’APRENENTATGE: UNA NOVA MANERA D’ENSENYAR I APRENDRE

És una metodologia de treball que es fonamenta en l’aprenentatge a partir de l’acció del propi nen/a. El mestre/a prepara cada ambient oferint uns materials, un espai i unes possibilitats d’acció, però és cada alumne/a qui l’emprarà segons el seu interès.

Alguns dels ambients que portem a terme són el de la tardor, el de l’hivern, el del joc simbòlic,…

L’ANGLÈS AMB EL MÈTODE ARTIGAL I AUXILIAR DE CONVERSA

A l’Educació Infantil treballem la llengua anglesa amb el mètode Artigal, el qual proposa iniciar l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats. Aquest mètode compta amb un suport visual amb la finalitat que els nens/es siguin capaços de reproduir el conte i emprar el suport visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de l’escola.

A més, comptem amb un/a auxiliar de conversa per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa. És el complement idoni per desenvolupar la part oral i auditiva i així, millorar el nivell de conversa i de comprensió de la llengua anglesa.

LA MÚSICA I LA DANSA

La música contribueix en el desenvolupament d’aquesta etapa cognitiva: en escoltar una cançó i, després, en reproduir-la, l’alumne/a utilitza la memòria, el pensament i la imaginació, i pot arribar a crear els seus propis ritmes o frases en el cant en finalitzar aquesta etapa.

El llenguatge musical dóna forma al gest per anar-se convertint en dansa. La dansa comença a prendre força  a mesura que s’avança en el control del propi cos i en la percepció dels diversos ritmes.

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL

Per aconseguir que un nen/a creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Per això, a la nostra escola no podem educar sense tenir en compte el cor. Acompanyem i ajudem al nostre alumnat en el seu desenvolupament emocional.

Realitzem unes tutories d’educació emocional per ajudar-los a descobrir, identificar, diferenciar i gestionar les emocions. Valorem que els nostres alumnes es descobreixin ells mateixos i acabin convertint-se en adults amb una base emocional per enfrontar-se als reptes de la vida.

EL PROJECTE “PAS A PAS”

Aquest projecte neix de la necessitat de mantenir i crear un fil emocional que uneixi la Llar d’Infants  amb l’Educació Infantil,  concretament amb els infants de P2 amb P3.

La nostra escola organitza un seguit d’activitats conjuntes, per afavorir el lligam entre els dos cicles i, així poder parlar d’una sola etapa: 0-6 anys.

TALLERS AMB FAMÍLIES

Durant el curs, a l’escola realitzem alguns tallers amb la col·laboració de les famílies com poden ser el taller dels panellets, el taller de Nadal, el taller de Sant Jordi, el taller de disfresses per al Carnestoltes, taller d’Interioritat,…

Són alguns dels moments on les famílies també participen i s’impliquen en el projecte de l’escola afavorint més la comunicació entre escola-família.