Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

 

Educació

Primària

L’educació de primària abasta del 6 els 12 anys.

S’estructura en tres cicles: inicial, mitjà i superior, aquest últim enllaça amb el primer cicle d’educació secundària, fet que ajuda el nostre alumnat a fer el pas de primària a ESO.

– Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de l’ús de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i el treball cooperatiu.

– Preparem els nostres alumnes de primària per donar respostes innovadores en una societat canviant i en constant evolució.

– Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la transcendent.

El nostre alumnat aprèn a pensar i actuar de manera integral, interconnectant els aprenentatges.

L’equip docent utilitza estratègies diverses per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, relacionant-lo amb la cultura de l’esforç del treball.

Característiques

de l’etapa

  • Proporcionar a l’alumne/a un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que garanteixi el seu desenvolupament personal i estableixi les bases d’una formació que fomenti l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.             

TREBALL PER PROJECTES

Organitzem l’àrea de coneixement del medi per mitjà de projectes.

L’alumnat treballa de forma col·laborativa i a través de metodologies actives que els col·loquen en el centre de l’aprenentatge a través de diverses activitats que exerciten totes les intel·ligències. Al final del projecte es fa una presentació on es posen en pràctica tècniques per parlar en públic, la capacitat per convèncer i valors com el lideratge positiu, el compromís amb el grup, el respecte cap a l’altre/a i la tolerància.

La motivació inicial, a l’hora de començar qualsevol projecte és fonamental per tal d’assegurar la implicació dels alumnes i promoure l’interès per conèixer la realitat que els envolta, per tal que desenvolupin unes habilitats, unes capacitats i uns llenguatges (oral, escrit, matemàtic, corporal, artístic…) que els permetin relacionar-se amb el món físic i social, del que formen part.

 

SCIENCE BITS

A partir de cicle superior, l’àrea de coneixement del medi natural es treballa amb ScienceBits.

ScienceBits és un mètode d’ensenyament de les ciències naturals basat en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític.

Proporciona unitats didàctiques que promouen l’aprenentatge amb comprensió, dissenyades acuradament sobre la base dels darrers descobriments científics quant a com aprenem les persones.

Utilitza el model d’ensenyament 5E (de l’anglès) que és un model constructivista basat en cinc fases: enganxar, explorar, explicar, elaborar i avaluar.

Desenvolupat per l’equip del Biological Science Currículum Study (BSCS), El model 5E s’ha utilitzat des dels anys 80 en diverses escoles de primària i secundària dels Estats Units. Els estudis han demostrat una millora significativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolupament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants.

És un mètode que promou l’ús educatiu de les tauletes tàctils o ordinadors per part dels estudiants, incrementant la motivació de l’estudiant i facilitant la comprensió dels conceptes gràcies a l’ús d’elements audiovisuals i a la possibilitat d’interactuar amb els objectes d’aprenentatge.

 

EntusiasMAT

És un projecte matemàtic que neix de l’experiència educativa de l’Escola Montserrat de Barcelona amb l’editorial TekmanBooks. Basat en les intel·ligències múltiples, treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

El material utilitzat facilita que l’alumnat tingui l’oportunitat d’aprendre un mateix concepte matemàtic des de diferents perspectives treballant amb una gran varietat d’activitats i estratègies: jocs, demostracions, blocs lògics, contes…

L’objectiu principal d’aquesta proposta pedagògica i innovadora és transmetre els/les nostres alumnes que les matemàtiques són un instrument per entendre el món que els/les envolta afavorint que l’alumnat sempre estigui motivat i interessat en el seu aprenentatge.

LUDI PRIMÀRIA

És un projecte amb materials de l’editorial TekmanBooks que integra les àrees de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura, amb l’objectiu de desenvolupar les competències lingüístiques i comunicatives dels alumnes, formant així parlants plurilingües i interculturals. Tot plegat, a partir de dinàmiques que promouen processos de metacognició que permeten a l’alumne/a conèixer i entendre el propi procés d’aprenentatge i, alhora, desenvolupar el pensament crític, la reflexió i el treball en equip.

Aquest projecte s’ha iniciat a cicle inicial amb la voluntat d’utilitzar-lo a tota l’ educació primària.

 

INFORMÀTICA I ROBÒTICA

Creiem que la robòtica és el present i futur dels nostres alumnes i no podem deixar passar l’oportunitat de beneficiar-nos de tots els avantatges i facilitats que les seves eines ens proporciona. Entre els seus beneficis trobem:

– El desenvolupament del pensament sistemàtic, les relacions, la memòria i l’atenció en un entorn de treball col·laboratiu.

– El desenvolupament de la competència de col·laboració.

– L’ adquisició de conceptes i coneixements tecnològics i informàtics.

– L’autoconfiança i motivació en el bon ús de les noves tecnologies.

– El desenvolupament de la creativitat a través dels reptes presentats pel professor/a,  l’alumne/a ha de pensar, crear, innovar i finalitzar el projecte.

– L’esperit crític, ajudant els alumnes a qüestionar-se el perquè i el per a què de les coses.

– L’atenció a la diversitat.

Els materials utilitzats per treballar la programació i la robòtica a primària són:

– Els Bee-Bots a Cicle Inicial.

– Lego WEDO 2.0 a Cicle Mitjà i Superior.

 

PROJECTE L’IPAD A L’AULA

La nostra escola implementa la utilització d’iPads en totes les àrees i l’ús d’iPad propi a partir de cinquè de primària. Aquesta implementació té lloc com a culminació d’un intens període de formació del nostre professorat per tal de poder inserir metodologies pedagògiques avantguardistes a les nostres aules.

L’iPAD serà una eina més de treball en el dia a dia de l’escola que, amb el suport de metodologies educatives com són el treball cooperatiu o el treball globalitzat, entre d’altres, estem segurs ajudaran a obtenir millors aprenentatges al nostre alumnat.

 

IMPULS DE LA LLENGUA ANGLESA

L’aprenentatge de la llengua anglesa és un coneixement necessari bàsic a la nostra societat. El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini d’aquesta llengua, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI. Des de l’escola, portem a terme diverses iniciatives orientades a millorar la competència lingüística:

Auxiliar de conversa: comptem amb la presència d’un/a auxiliar de conversa  que desenvolupa diverses tasques des d’educació infantil fins a ESO.

Convivències en anglès: en anys alterns, els alumnes fan colònies a Catalunya, en anglès. Són una oportunitat d’immersió en la llengua anglesa.

Art and Crafts: des de l’àrea d’educació artística: visual i plàstica, s’intenta apropar els alumnes aspectes de plàstica en llengua anglesa, així com vocabulari i tècniques que s’empren en aquesta àrea.

– Science: a Cicle Mitjà i Superior es dedica un temps a l’estudi de l’àrea de coneixement del medi natural, en llengua anglesa.

Music: mitjançant el treball de la música en anglès, volem que els/les alumnes, a més de treballar els continguts propis de l’àrea, ampliïn el seu vocabulari i adquireixen més fluïdesa en aquest idioma.

School to school: en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer es porta a terme un projecte amb la nostra escola per tal que l’alumnat d’Olesa i els d’un poble de l’Índia coneguin les diferències tant socials com educatives, alhora,  que aprenen a comunicar-se en anglès.

A més a més, intentem promoure els intercanvis amb escoles d’altres països i cultures, per poder treballar i potenciar la competència plurilingüe i intercultural.

 

PLA LECTOR

La lectura és la base dels aprenentatges. Per aquest motiu, la lectura és una prioritat a la nostra escola. Destaquem, del nostre Pla lector de centre, les activitats següents:

Lectures comunes: prioritzem la lectura de clàssics de la literatura infantil i juvenil per tal d’afavorir el coneixement de lectures significatives pel seu valor literari i perquè formen part de la cultura universal. A segon de primària es fa conjuntament a classe la lectura d’un llibre. A partir de tercer de primària es llegeix, conjuntament a classe, un llibre en català, un en castellà i un en anglès que es complementen amb activitats i /o treballs d’aprofundiment en la comprensió lectora.

Legiland: és una proposta basada en les TIC que pretén fer compatible l’avaluació escolar de les lectures literàries amb el plaer per llegir.

Legiland és una plataforma digital adreçada a alumnes de 8 a 16 anys que promou la lectura lliure i fomenta la millora de la comprensió lectora.

Un dels grans avantatges de Legiland és que permet que cada lector esculli les lectures mentre el professorat pot fer-ne un seguiment individualitzat.

Apadrinament de la lectura: aquest és un projecte de col·laboració entre els alumnes de primer d’ESO i de primer de primària. Aquests alumnes es troben per tal de gaudir amb la lectura. Es fomenten les relacions entre els diferents alumnes de l’escola d’edats distanciades. Considerem que l’essència de l’apadrinament de la lectura emergeix d’un sentiment de compartir que els permet créixer i aprendre mentre realitzen una tasca tan important en el  desenvolupament de les competències com és el llegir.

Expliquem contes: aquest és un projecte de col·laboració entre alumnes de l’escola que implica els nens i nenes de cinquè i els nens i nenes d’educació infantil. Els alumnes de cinquè es divideixen en petits grups, seleccionen un compte i el preparen per representar-lo davant dels més petits utilitzant tècniques d’expressió oral.

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL. TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALS

L’educació en valors és un pilar fonamental en l’educació a la nostra escola.

Tutoria grupal: es dedica una hora setmanal a la tutoria grupal per tal de treballar dinàmiques de grup relatives a la convivència positiva i mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Educació Emocional: acompanyem i ajudem els/les nostres alumnes en el seu desenvolupament emocional. Realitzem unes tutories d’educació emocional per ajudar-los a descobrir, identificar, diferenciar i gestionar les emocions. Valorem que els nostres alumnes es descobreixin ells i elles mateixos/es i acabin convertint-se en adults amb una base emocional per afrontar els reptes de la vida.

Tutories individuals: a partir de cinquè de primària, es realitzen tutories individuals amb sessions personals per ajudar a l’organització de l’estudi i seguiment de cada alumne/a, tant des del punt de vista emocional com acadèmic.

 

APRENENTATGE I SERVEI

A partir de Cicle Superior promovem l’aprenentatge i servei. Aquesta és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de serveis a la comunitat en un sol projecte, on els nostres nens i nenes aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. En definitiva, pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors. L’objectiu és aprendre a ser més competents sent útils als altres.

 

APRENDRE A APRENDRE

Aquesta competència transversal està present en totes les nostres matèries.

És una metodologia que guia tota les activitats d’ensenyament aprenentatge en el nostre centre. Per una banda,  treballem l’adquisició de consciència de cada alumne/a, de les seves pròpies capacitats intel·lectuals i emocionals i de les estratègies que necessiten enfortir per desenvolupar-les. És una competència personal que els ajudarà en el procés de guanyar confiança en ells i elles mateixos/es, en motivació i gust per aprendre.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’atenció personalitzada és un tret del nostre carisma i està present en el nostre projecte educatiu. Seguim els últims avenços en la investigació en aquest tema com la docència compartida a l’aula i els recursos de l’aprenentatge cooperatiu per afavorir l’atenció a la diversitat.

El Departament Psicopedagògic de l’escola té com objectiu principal detectar i atendre les necessitats educatives de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, així com també, assessorar i orientar el professorat i les famílies.

 

INTERIORITAT

La interioritat és un espai que busca que els nostres alumnes creixin com a persones, que s’acceptin, que s’estimin i vulguin millorar, i així millorar també la seva relació amb els altres i amb el món.

Cada tarda, quan arribem a l’aula, dediquem uns minuts a nosaltres mateixos/es. Les activitats són molt variades i canvien cada setmana: ens fem massatges, pintem mandales, escoltem música relaxant, fem respiracions, recitem poemes, expliquem contes, contemplem imatges, etcètera. La interioritat ajudar a cada alumne/a a projectar la seva pròpia identitat i afavoreix les relacions amb els altres.

 

DÓNA’M LA MÀ

És una activitat adreçada als alumnes de sisè de primària que han de fer el pas cap a la ESO i que té com a objectiu fer el seu acompanyament per tal de facilitar el canvi d’etapa.

La nostra escola organitza, a finals de curs, unes activitats concretes i promou el diàleg entre els alumnes que ja coneixen l’etapa i els qui la començaran el curs vinent. És un bon moment per conèixer la nova classe i fer un petit recorregut pels nous espais de l’escola.

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

L’Educació Física té un paper molt important per al desenvolupament integral de l’alumnat i, per tant, la potenciem amb activitats diferencials dins d’aquest àmbit. A més de les activitats físiques que duem a terme dins els espais de l’escola, també desenvolupem parts dels processos d’ensenyament-aprenentatges a diferents espais. Concretament des de P3 i fins a 4t d’ESO realitzem una unitat didàctica de 8 sessions a la Piscina Municipal amb activitats relaciones amb l’adaptació al medi aquàtic. D’altra banda, a partir de 4t de primària i fins a 4t d’ESO també desenvolupem una unitat didàctic relacionada amb el pàdel-tennis a les instal·lacions esportives del Club Tennis Olesasituat a 5 minuts caminant de l’escola.