La

Qualitat

Tot el personal del centre treballa i s’esforça per dur a terme una millora contÍnua, impulsant i col·laborant per oferir un servei educatiu de qualitat, en el marc del model EFQM.

 

 

Tenim implementat un Sistema de Qualitat basat en el model EFQM que forma part del nostre pla estratègic i de la nostra filosofia com un instrument per estructurar, sistematitzar i millorar tots els processos de l’escola, així com les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.

Aquest compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització. Això significa que totes les persones que treballen a Escolàpies Olesa han acceptat la responsabilitat de participar activament en la millora de la qualitat. 

La Nostra Missió es concreta en l’educació integral de la infància i la joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora. Treballem per ser un horitzó creatiu i innovador que ens impulsi i ens ajudi a educar en el marc del S. XXI, seguint el model de la nostra fundadora, Paula Montal, el qual queda explicitat en el Projecte Educatiu. 

Per desenvolupar aquesta política de qualitat definim un mapa de processos, uns objectius, uns indicadors i fem un seguiment per garantir la millora continua i l’evolució de tota la comunitat educativa. 

L’Equip de Titularitat de la Fundació Escolàpies ha creat un Equip de Qualitat a cada centre amb un responsable que és el coordinador de qualitat. 

Formar part d’un sistema de qualitat implica una autoavaluació orientada a plans de millora continua. La matriu REDER (Resultats, Enfocament, Desplegament i  Revisió) ens ajuda a planificar, revisar i replanificar orientant-nos a resultats i a la realització d’una auditoria externa que avalua el conjunt del sistema. 

Aquest Sistema de Qualitat forma part de la vida de la nostra escola i ens ajuda a seguir treballant per millorar cada dia al servei que oferim als nostres alumnes i famílies, des de la vocació d’educar promovent talent, valors i espiritualitat per formar persones autònomes, amb sentit crític, compromeses amb la Societat i una sòlida formació intel·lectual que les permeti desenvolupar un projecte de vida personal