Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa que engloba els cursos de 1r a 4t de l’ESO, quedant dividida en un primer cicle (1r i 2n d’ESO) i un segon cicle (3r i 4t d’ESO). 

Des de l’escola, fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències, mitjançant un sistema d’aprenentatge competencial, que facilita la formació de persones capaces de desenvolupar una vida plena a nivell individual, social i transcendent, formant ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, que sàpiguen donar respostes innovadores en una societat canviant i en constant evolució. 

L’equip docent utilitza estratègies diverses per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes i treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, relacionant-lo amb la cultura de l’esforç del treball. 

Característiques de l’etapa

 

  • Ajudar a formar ciutadans autònoms i responsables, amb iniciativa personal i amb un compromís social basat en la llibertat, la solidaritat, el respecte i la justícia social. 
  • Desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre, per tal que siguin persones competencialment vàlides i amb els recursos necessaris per a seguir aprenent i formant-se al llarg de la seva vida. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALS

 Tutoria grupal. 

L’educació en valors constitueix un dels pilars fonamentals de la nostra escola. 

A través de la tutoria grupal, amb una dedicació d’una hora setmanal, treballem amb els/les alumnes dinàmiques grupals relacionades amb la convivència positiva, la mediació, resolució de conflictes i l’adquisició de valors com la tolerància, el respecte o la solidaritat, entre d’altres. 

Acompanyem i ajudem el nostre alumnat en el seu procés de desenvolupament emocional, destinant de manera específica, cada trimestre, tres de les tutories grupals a ajudar-los a descobrir, identificar, diferenciar i gestionar les emocions. Valorem que els nostres alumnes es descobreixin a ells i elles mateixos/es i acabin convertint-se en persones adultes amb una base emocional ferma per a afrontar els diferents reptes que la vida els pugui presentar. 

 Tutories individualitzades. 

Realitzem sessions de tutoria individualitzada, personals, amb cada alumne, per ajudar-los en l’organització de l’estudi i compartir amb ells/es un seguiment tant a nivell emocional com acadèmic. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’atenció individual i personalitzada és un tret del nostre carisma i una realitat present al nostre projecte educatiu i de manera pràctica, al nostre dia a dia, on una de les característiques que ajuda a definir-nos és com una “escola familiar”, que ens permet arribar a un gran nivell de coneixement personal entre la majoria de professorat, alumnes de l’escola i famílies. 

Disposem d’hores de professorat de suport, servei de vetlladora i, tot això gestionat per un Departament Psicopedagògic que té com objectiu principal detectar i atendre les necessitats educatives de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, així com també, assessorar i orientat el professorat i les famílies. 

APRENDRE A APRENDRE

Aquesta competència transversal està present en totes les nostres matèries.

És una metodologia que guia tota les activitats d’ensenyament aprenentatge en el nostre centre. Per una banda,  treballem l’adquisició de consciència de cada alumne/a, de les seves pròpies capacitats intel·lectuals i emocionals i de les estratègies que necessiten enfortir per desenvolupar-les. És una competència personal que els ajudarà en el procés de guanyar confiança en ells i elles mateixos/es, en motivació i gust per aprendre.

INTERIORITAT 

La Interioritat és un espai que busca que els nostres alumnes creixin com persones, que s’acceptin a ells/elles mateixos/es, que s’estimin i vulguin millorar també la seva relació amb els altres i amb el món. 

Cada tarda, quan arribem a l’aula, dediquem uns minuts a nosaltres mateixos/es. 

Les activitats són molt variades i canvien cada setmana: massatges, mandales, música relaxant, respiracions, visualització de quadres, frases de filòsofs, etc. 

La Interioritat ajuda a cada alumne/a a projectar la seva pròpia identitat i afavoreix les relacions amb els altres. 

PLA LECTOR 

La lectura és base dels aprenentatge en totes les àrees. Per aquest motiu, la lectura és una prioritat a la nostra escola i, per a això, comptem amb un Pla Lector del que destacaríem els següents aspectes: 

– Lectures de clàssics de la literatura juvenil i literatura universal, a nivell dels cursos del segon cicle de l’ESO, dins de les matèries de l’àmbit lingüístic, de manera trimestral es fa la lectura d’un llibre en llengua catalana, un altre en llengua castellana i un altre en llengua anglesa. 

– Legiland: per tal de millorar i de fomentar el gust per la lectura dels nostres alumnes, el nostre centre actualment participa amb la plataforma “Legiland” a nivell del primer cicle de l’ESO, tot i que va pujant de 

manera progressiva i arribarà, també, al segon cicle. 

Des d’aquesta plataforma l’alumnat pot triar propostes molt variades i adequades a la seva edat, tant en format físic com digital. L’alumne/a va llegint i omplint qüestionaris de lectura, que indiquen el seu percentatge d’encerts i al temps guanya punts que li permeten pujar de nivell, de bloquejar peces del seu avatar i guanyar medalles i reputació en la comunitat lectora. 

El professorat rep informació dels resultats individuals de cada alumne/a, de manera que pot orientar i reforçar el seu procés lector. 

Apadrinament de la lectura: és un projecte de col·laboració entre els alumnes de 1r d’ESO i 1r de primària. 

Aquests alumnes es troben per gaudir amb de la lectura i es fomenten les relacions entre alumnes de l’escola d’edats molt diferents. 

Neix aquest projecte d’un sentiment de compartir que els permet créixer i aprendre, al temps que realitzen una tasca tant important com millorar la competència lectora. 

Al llarg del segon trimestre, els alumnes de 1r ESO, de manera voluntària a l’hora del seu pati, un dia a la setmana, realitzen aquest apadrinament de la lectura als alumnes de 1r de primària. 

A partir d’un esmorzar en el que han participat les famílies i l’escola, la tutora de 1r de primària i la professora de Català de 1r de l’ESO presenten als diferents alumnes i es fan els grups de lectura. Normalment, un alumne d’ESO té un o dos alumnes de 1r de primària, depenent del nivell de lectura del petit. 

D’aquesta activitat es fa menció als Jocs Florals de l’escola, a la Diada de St. Jordi. 

IMPULS DE LA LLENGUA ANGLESA 

L’aprenentatge de la llengua anglesa esdevé una eina bàsica de comunicació a la societat actual i, com a tal, queda recollida al projecte lingüístic de la nostra escola. 

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne continuï el seu progrés en l’aprenentatge d’aquesta llengua, de manera que millori la seva competència lingüística i faciliti la seva capacitat de comunicació i la immersió a la llengua anglesa. 

Des de l’etapa de l’ESO, a més de la matèria purament curricular, la potenciem a partir de diferents iniciatives: 

Auxiliar de conversa: comptem a una persona nativa que, des de educació infantil i fins acabar l’ESO, desenvolupa tasques diverses orientades a potenciar la seva capacitat de comprensió i expressió oral, bàsicament. 

Convivències en llengua anglesa: en anys alterns, els alumnes fan convivències en cases de colònies en Catalunya on les activitats portades a terme pel monitoratge són en llengua anglesa. 

English week: en anys alterns, també, justament cada any que no hi ha convivències, els nostres alumnes de 1r a 3r d’ESO, que de manera voluntària ho decideixen, poden participar d’aquesta activitat, en la que, al llarg de tota una setmana, a Anglaterra, s’allotjaran i conviuran amb una família local, participaran diàriament de sessions acadèmiques de matí i tarda a una escola internacional, realitzaran activitats i sortides on interactuaran amb la població local, faran activitats de nit orientades a la comprensió i l’expressió en escenaris no acadèmics… 

Taller d’art: on es desdobla l’activitat amb la intervenció del professor d’art i la professora d’anglès. 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE-SERVEI

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un mateix projecte, on els nostres alumnes aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

A l’ESO, l’activitat que porten a terme els alumnes de 3r i 4t de l’ESO, està vinculada a l’intercanvi generacional; a tercer, d’una manera més informal, a través de visites a residències d’avis i àvies de la localitat amb motiu del Nadal i del final de curs.

El projecte de Servei Comunitari “Quan jo era com tu”, es regeix per l’actual normativa del Departament d’Ensenyament i es tracta d’un projecte intergeneracional d’aprenentatge-servei que intenta posar en contacte la generació dels nostres avis i la dels nostres joves de 4t d’ESO.

La part d’aprenentatge, amb incidència curricular sobre diferents matèries, es porta a terme a l’escola per part del professorat i també pels professionals de la residència d’avis i àvies, que es desplacen a l’escola.

Dintre de la vessant de servei, conforme al que determina la normativa vigent, es tracta d’un mínim de deu hores que els alumnes realitzen a la residència, en horari no lectiu per a ells/es (dimecres tarda) i sense l’acompanyament del professorat.

Els objectius fonamentals d’aquest projecte seien:

  • Facilitar el coneixement mutu entre persones grans i adolescents afavorint el diàleg, la valoració i el respecte entre generacions.
  • Intercanviar informacions i experiències viscudes d’Olesa en diferents moments de la vida.

PROJECTE DIGITAL

 

Aquesta competència la desenvolupem treballant a l’aula els processos de cerca, recopilació, selecció i processament de la informació. 

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement i, per aconseguir-ho, els nostres alumnes necessiten dominar determinades destreses que es treballen des de diferents vessants com el raonament per a organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions. Significa, també, fer ús de la creativitat per a utilitzar recursos expressius per a la comunicació. Finalment, promoure dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències. 

Fem servir diferents recursos digitals. El nostre centre disposa d’aula d’informàtica i està equipat amb Wifi a totes les aules i dependències i, des de fa anys, treballa amb ordinadors portàtils personals com a eina de treball als quatre cursos de l’ESO. Actualment, dintre d’un procés de canvi, els alumnes de l’ESO estan procedint a canviar, de manera progressiva, els ordinadors portàtils per ipads, fet que facilitarà aprenentatges més competencials als nostres alumnes, amb el suport de metodologies educatives com el treball cooperatiu o el treball globalitzat, entre d’altres, tant a l’aula com a casa. Tot això, complementat amb els projectors i pissarres digitals a totes les aules. 

D’aquesta manera, el nostre centre s’adapta a les noves realitats tecnològiques i socials actuals i facilita a l’alumnat eines més dinàmiques i participatives. 

L’ús d’aquest element està propiciant un canvi en els materials d’estudi i treball dels nostres alumnes, ja que una part important dels llibres tradicionals en paper es van substituint per llibres i llicències digitals i nous plantejaments, purament competencials, com “Science Bits”. 

INFORMÀTICA

La informàtica és una matèria que es converteix en eina ideal per a treballar, de manera transversal i, des de la competència digital, la resta de matèries del currículum. 

A l’ESO hi ha una dedicació d’una hora setmanal, com activitat complementària, als quatre cursos, tot i que, a més, a 4t d’ESO adquireix categoria de matèria optativa amb una dedicació setmanal de tres hores. 

El ventall d’activitats que es treballen amb els alumnes és molt diversificat i va tant des de tasques que poden ser d’utilitat al seu treball escolar actual, fins a feines que poden tenir relació amb el seu possible futur laboral. 

Es potencia tant el treball individual com el grupal, per tal de realitzar produccions pròpies lligades a centres d’interès que s’intenta que siguin propers a la seva realitat. 

La realització de les tasques implica l’extracció de la informació de diferents tipus de fonts, el processament d’aquesta i la posterior expressió amb els formats adequats i en els mitjans informàtics adients. 

ROBÒTICA 

Entenem que una part important de la nostra vida vindrà marcada per la robòtica, però no tan sols hem de pensar en el futur, també forma part del nostre present i el de tots els nostres alumnes. 

És per això que, des de el curs 2015 – 2016, els nostres alumnes de l’ESO van iniciar un projecte amb LEGO MINDSTORMS, que els permetrà assolir un molt bon nivell en la construcció i programació de robots un cop finalitzada l’etapa. Hem d’agrair la inestimable col·laboració de l’AMPA de l’escola amb el seu recolzament i l’adquisició de tot el material necessari per a treballar amb grups reduïts a cada classe (màxim tres alumnes). 

A continuació, enumerem alguns dels beneficis que aporta la robòtica: 

– Involucra els alumnes de manera molt activa i entusiasta en el seu procés d’aprenentatge. 

– Potencia habilitats d’investigació i de resolució de problemes, fomenta la curiositat i estimula la imaginació. 

– Fomenta el treball en equip, l’autonomia i la iniciativa personal. 

– Permet l’aprenentatge de molts conceptes relacionats amb la Tecnologia, les Matemàtiques, l’Enginyeria i les Ciències. 

– Desenvolupa la creativitat a través dels reptes presentats. 

Per si voleu saber més: 

http://www.lego.com/es-es/mindstorms 

SCIENCE BITS

A partir de cicle superior, i també a l’ESO, l’àrea de coneixement del medi natural es treballa amb ScienceBits.

ScienceBits és un mètode d’ensenyament de les ciències naturals basat en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític.

Proporciona unitats didàctiques que promouen l’aprenentatge amb comprensió, dissenyades acuradament sobre la base dels darrers descobriments científics quant a com aprenem les persones.

Utilitza el model d’ensenyament 5E (de l’anglès) que és un model constructivista basat en cinc fases: enganxar, explorar, explicar, elaborar i avaluar.

Desenvolupat per l’equip del Biological Science Currículum Study (BSCS), El model 5E s’ha utilitzat des dels anys 80 en diverses escoles de primària i secundària dels Estats Units. Els estudis han demostrat una millora significativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolupament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants.

És un mètode que promou l’ús educatiu de les tauletes tàctils o ordinadors per part dels estudiants, incrementant la motivació de l’estudiant i facilitant la comprensió dels conceptes gràcies a l’ús d’elements audiovisuals i a la possibilitat d’interactuar amb els objectes d’aprenentatge.