Protecció de dades

 

Llei Europea de Protecció de Dades

Drets del titular de les dades quan siguin facilitades al centre 

DRET CONTINGUT VIES D’ATENCIÓ
Accés Podrà consultar les seves dades personals tractades pel centre. protecciodedades@fundacioescolapies.org
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin errònies.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que les seves dades personals no siguin utilitzades.
  Limitació del tractament de les dades

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament sigui lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.
  • Quan les Escolàpies Olesa no necessitin tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’han obtingut de la relació contractual amb el centre, així com transmetre’ls a un altre centre d’ensenyament.
Si considera que no s’han de tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça  protecciodedades@fundacioescolapies.org amb la finalitat d’esmenar les possibles deficiències.
Per tal d’exercir els seus drets, ha d’acompanyar una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat a la seva sol·licitud. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

    ANNEX II: INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES    

  Responsable del tractament   Fundació Escolàpies.
Finalitat del tractament L’adequada organització, prestació i difusió de l’oferta acadèmica del centre, de les seves activitats curriculars, activitats complementàries, activitats extraescolars i altres serveis educatius complementaris, així com la gestió acadèmica, econòmica i administrativa, que inclou la recollida i tractament de dades i informació de tipus psicopedagògic relacionada amb el procés d’ aprenentatge i de socialització de l’alumnat generada durant la seva vida escolar.
Legitimació del tractament El motiu fonamental per a tractar les seves dades personals és l’execució del contracte i dels serveis que presta el centre, així com pel compliment de l’obligació legal vigent.
Destinataris de cessions o transferències Les dades personals, incloses les de caràcter reservat, necessàries per al centro educatiu, seran facilitades a l’Administració Educativa, quan per ella siguin requerides en compliment d’una obligació legal, així com a les Forces i Cossos de Seguretat, Serveis Socials o Serveis Sanitaris, a l’ Administració de Justícia i a l’Administració Tributària. Així mateix, el centre podrà cedir dades de caràcter personal a l’AMPA, entitats bancàries, empreses d’activitats i empreses de serveis,  a fi i efecte de dur a terme les activitats educatives que li són pròpies. La cessió no es farà, en cap cas, amb finalitats comercials.
Drets de les persones interessades Els titulars de les dades tenen dret a exercir gratuïtament els drets a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, explicitats en la informació addicional, mitjançant escrit dirigit a la Titularitat del Centre o be per correu electrònic al mail protecciodedades@fundacioescolapies.org
Procedència de les dades Les dades recollides pel centre procedeixen majoritàriament de l’aportació directa de l’interessat o de la transferència de dades per part d’algun altre  centre educatiu quant es tracta d’un canvi de centre de l’alumne. Si les dades no s’ obtinguessin per una d’aquestes dues fonts, s’especificarà la font de procedència de les esmentades dades personals.
Informació addicional Es pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web de l’Agència Estatal de Protecció de Dades www.aepd.es

  ANNEX III   INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Entitat Titular del Centre: Fundació Escolàpies. Correu electrònic: protecciodedades@fundacioescolapies.org Per a l’adequada gestió del tractament de les seves dades personals, Escolàpies Olesa té assignat un Delegat/da de Protecció de Dades davant del qual podrà resoldre qualsevol qüestió que se li plantegi, essent possible de contactar amb ell en el correu protecciodedades@fundacioescolapies.org
FINALITAT DEL TRACTAMENT A Escolàpies Olesa tractem la informació que ens faciliten les famílies per a una adequada organització, prestació i difusió de l’oferta acadèmica del Centre, de les seves activitats curriculars, activitats complementàries i extraescolars i serveis del Centre educatiu, així com la gestió acadèmica, econòmica i administrativa del Centre, cosa que inclou la recollida i tractament de dades i informació de tipus psicopedagògic relacionada amb el procés d’aprenentatge i de socialització de l’alumne generada durant el cicle escolar. Les dades personals proporcionades es conservaran en el Centre per al seu tractament, mentre l’alumne/a romangui matriculat en el mateix, no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat/da i durant un període de quatre anys a partir de la darrera confirmació d’interès. Posteriorment, les dades seran suprimides per al seu tractament conforme al que estableix la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i Tribunals, Defensor del Poble, Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el període de prescripció de les accions que poguessin derivar i, havent transcorregut, es procedirà a la seva completa eliminació.
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT El fonament per tractar les seves dades personals és l’execució del contracte i dels serveis que s’ofereixin pel Centre, l’acompliment d’una obligació legal o el seu consentiment.
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES Igualment, les dades personals, incloses les de caràcter reservat, necessàries per al Centre educatiu, seran facilitades a l’Administració Eductiva quan aquesta o requereixi, de conformitat amb el que es disposa a la D.A 23a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com a l’Administració Tributària, a les Forces i Cossos de Seguretat, Serveis Socials o Serveis Sanitaris i l’Administració de Justícia, tot això amb empara en l’interès superior del menor, recollit a la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor.   Així mateix, s’autoritzarà al Centre, a través d’autorització expressa manifestada a la carta de compromís formalitzada en la matrícula, a cedir dades de caràcter personal a l’AMPA, entitats bancàries, empreses d’activitats i serveis, amb l’objecte de dur a terme les activitats educatives que li són pròpies.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Els titulars de les dades tenen dret a exercitar gratuïtament els drets per accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, mitjançant escrit dirigit a protecciodedades@fundacioescolapies.org
PROCEDÈNCIA DE LES DADES Les dades recollides pel centre procedeixen majoritàriament de l’aportació directa de l’interessat o, per la transferència de les mateixes per part d’un altre centre educatiu quan es tracta d’un canvi del mateix. Si les dades no s’obtinguessin per una d’aquestes dues fonts, s’especificarà la font de procedència d’aquestes dades personals.