Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, el desenvolupament i l’evolució en els primers anys de vida per treure’n l’òptim partit de totes les seves capacitats, des del primer moment.

 

Educació Infantil

Segon Cicle (I3, I4, I5)

El programa d’Educació Infantil es centra en l’aprenentatge globalitzat i vivencial. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral del nen/a i de les seves capacitats d’indagació i descobriment. Potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia persona, ajudant-los a prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica i organització de diferents grups de treball i relació social, grup-classe referent i diferents agrupacions per treballar amb alumnes d’altres grups en ambients d’aprenentatge i en tallers d’aprenentatge i servei.

La nostra metodologia es recolza en el treball en equip perquè els ajuda a desenvolupar una actitud empàtica social, així com establir un vincle amb els/les mestres de l’etapa i els companys de respecte i ajuda mútua. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació pel treball.

Principals Objectius

 • El desenvolupament de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
 • Despertar en el nen/a interès per aprendre.
 • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que l’envolta.
 • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
 • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
 • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.

 

Per aconseguir tot això partim de la base de que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Considerem aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el paper central de les famílies, un altre dels trets distintius del nostre ideari.

En aquesta etapa és on s’estableixen les bases essencials per a l’adquisició del llenguatge, l’èxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ INFANTIL

 

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats:

 

 • Assemblea
 • El joc
 • La lectoescriptura
 • EntusiasMAT
 • Projectes
 • Atenció a la diversitat
 • Plàstica
 • Ambients
 • Anglès
 • Educació Física i natació
 • Música i dansa
 • Les TIC i robòtica
 • Educació Emocional
 • Interioritat
 • Projecte “Pas a pas”
 • Projecte “Dóna’m la mà”
 • Tallers amb família

L’ASSEMBLEA, MOMENT DE PARTICIPACIÓ ACTIVA I RESPONSABLE

L’assemblea és una activitat que es dóna dins de l’aula on la tutora acompanya als seus alumnes per fer d’aquest moment, un moment privilegiat que facilita un context als nens/es de comunicació entre iguals o d’iguals i adults.

És un temps per escoltar, expressar-se i  compartir emocions, sentiments, experiències,…

EL JOC, LA SEVA MANERA D’APRENDRE

El joc constitueix un element bàsic en la vida d’un infant i és necessari per al seu desenvolupament perquè a través del joc els nens i les nenes busquen, exploren, comparteixen, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes, proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions,…

A través del joc es desenvolupen les bases de l’aprenentatge, del desenvolupament emocional, social, cognitiu i motriu.

LA LECTOESCRIPTURA, UN PROCÉS APASSIONANT

El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura és un procés natural que s’ha d’acompanyar, tenint present en tot moment que l’escola sigui un espai alfabetitzador i que faciliti l’interès i la motivació de l’alumne/a.

L’important és que els infants visquin aquest procés com una manera més de jugar… en aquest cas, jugant amb les lletres, noms propis, paraules, contes,…

A Educació Infantil també iniciem el treball de la llengua oral perquè és una eina que estructura el pensament, és un medi de comunicació, és un vehicle per aprendre i és la base per desenvolupar la llengua escrita.

ENTUSIASMAT, LA REVOLUCIÓ DE LES MATEMÀTIQUES

Aquest projecte va néixer de l’experiència de l’escola Montserrat de Barcelona. Es va iniciar a la nostra escola el curs 2016-2017.

És un projecte de matemàtiques dissenyat per despertar la curiositat i l’interès de tots els alumnes.

Des de P3 aprenen numeració, raonament lògic, percepció visual, orientació espacial, geometria i mesura.

La varietat de jocs i activitats manipulatives permeten la comprensió dels conceptes matemàtics en contextos concrets, reals i pràctics.

EntusiasMAT és un projecte competencial, funcional, inclusiu i divertit.

TREBALL PER PROJECTES, APRENDRE MITJANÇANT EL DESCOBRIMENT

La dinàmica de treball per projectes a Educació Infantil permet que les feines siguin molt globalitzades i els aprenentatges  girin al voltant d’un eix comú.

Els projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. Són una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca: fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults, sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, UNA ATENCIÓ PERSONALITZADA

L’atenció personalitzada és un tret del nostre carisma i està present en el nostre projecte educatiu.

Pretén millorar el rendiment educatiu dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i/o sociofamiliars mitjançant activitats concretes.

Dins del nivell d’Educació Infantil,  els infants desenvolupen al màxim el seu potencial intel·lectual,  així com el seu sistema de relacions amb el món que els envolta. Per tant, considerem vital l’atenció i el tractament individual de cada nen/a, doncs cada persona té un ritme maduratiu diferent que cal respectar i tenir-ho present en tot moment.

LA PLÀSTICA, UNA EINA PER A LA CREATIVITAT

L’expressió plàstica permet a l’alumne expressar els seus sentiments, emocions i experiències potenciant la seva capacitat de creació i expressió personal.

Alguns dels tallers de plàstica que portem a terme són el de pintura, modelatge, paper, manualitats, disfresses,… per potenciar l’interès per les arts en general.

AMBIENTS D’APRENENTATGE: UNA NOVA MANERA D’ENSENYAR I APRENDRE

És una metodologia de treball que es fonamenta en l’aprenentatge a partir de l’acció del propi nen/a. El mestre/a prepara cada ambient oferint uns materials, un espai i unes possibilitats d’acció, però és cada alumne/a qui l’emprarà segons el seu interès.

Alguns dels ambients que portem a terme són el de la tardor, el de l’hivern, el del joc simbòlic,…

L’ANGLÈS AMB EL MÈTODE ARTIGAL I AUXILIAR DE CONVERSA

A l’Educació Infantil treballem la llengua anglesa amb el mètode Artigal, el qual proposa iniciar l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats. Aquest mètode compta amb un suport visual amb la finalitat que els nens/es siguin capaços de reproduir el conte i emprar el suport visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de l’escola.

A més, comptem amb un/a auxiliar de conversa per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa. És el complement idoni per desenvolupar la part oral i auditiva i així, millorar el nivell de conversa i de comprensió de la llengua anglesa.

L’EDUCACIÓ FÍSICA I LA NATACIÓ

L’Educació Física és molt important pel desenvolupament global del nen/a en aquesta etapa perquè afavoreix la seva salut física, emocional i mental. A més, des de P3, en un trimestre del curs, l’Educació Física es destina a fer natació. Amb la pràctica d’aquest esport, els nens/es enforteixen la seva musculatura i guanyen en autonomia. Les sessions estan orientades a l’aprenentatge i el coneixement del medi aquàtic.

LA MÚSICA I LA DANSA

La música contribueix en el desenvolupament d’aquesta etapa cognitiva: en escoltar una cançó i, després, en reproduir-la, l’alumne/a utilitza la memòria, el pensament i la imaginació, i pot arribar a crear els seus propis ritmes o frases en el cant en finalitzar aquesta etapa.

El llenguatge musical dóna forma al gest per anar-se convertint en dansa. La dansa comença a prendre força  a mesura que s’avança en el control del propi cos i en la percepció dels diversos ritmes.

LES TIC I LA ROBÒTICA

Les TIC i la robòtica no són només una eina de futur, sinó un suport de l’aprenentatge des de P3. Els alumnes treballen de forma col·laborativa, augmenten la seva motivació, treballen estratègies de resolució de problemes i fomenten la seva creativitat mitjançant els ordinadors, els iPads i les Bee-bots.

A Educació Infantil, la robòtica es treballa amb Bee-bots. La Bee-bot és una abella-robot que, mitjançant programacions d’itineraris senzills, fa que l’alumne/a aconsegueixi estructurar el seu pensament,  analitzar i aprendre per descobriment mitjançant l’assaig-error de manera molt vivencial.

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL

Per aconseguir que un nen/a creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Per això, a la nostra escola no podem educar sense tenir en compte el cor. Acompanyem i ajudem al nostre alumnat en el seu desenvolupament emocional.

Realitzem unes tutories d’educació emocional per ajudar-los a descobrir, identificar, diferenciar i gestionar les emocions. Valorem que els nostres alumnes es descobreixin ells mateixos i acabin convertint-se en adults amb una base emocional per enfrontar-se als reptes de la vida.

LA INTERIORITAT

El Projecte d’Interioritat el compartim totes les escoles de la Fundació Escolàpies.

La Interioritat és un espai que busca que els nostres alumnes creixin com a persones, que s’acceptin, que s’estimin i vulguin millorar, i així millorar també la seva relació amb els altres i amb el món.

Cada dia, quan arribem a l’aula a la tarda, dediquem uns minuts a nosaltres mateixos. I, és en aquest espai que els alumnes reben eines de relaxació, respiració i concentració per arribar a créixer com a persones felices.

EL PROJECTE “PAS A PAS”

Aquest projecte neix de la necessitat de mantenir i crear un fil emocional que uneixi la Llar d’Infants  amb l’Educació Infantil,  concretament amb els infants de P2 amb P3.

La nostra escola organitza un seguit d’activitats conjuntes, per afavorir el lligam entre els dos cicles i, així poder parlar d’una sola etapa: 0-6 anys.

PROJECTE “DÓNA’M LA MÀ”

En aquest projecte volem acompanyar als nostres alumnes de P5 que iniciaran la nova etapa de Primària, i als alumnes de 6è que iniciaran la nova etapa de Secundària.

La nostra escola organitza a finals de curs, unes activitats concretes i diàleg entre els alumnes que ja coneixen l’etapa i els que la començaran el curs vinent. És un bon moment per conèixer la nova classe i fer un petit recorregut pels nous espais.

TALLERS AMB FAMÍLIES

Durant el curs, a l’escola realitzem alguns tallers amb la col·laboració de les famílies com poden ser el taller dels panellets, el taller de Nadal, el taller de Sant Jordi, el taller de disfresses per al Carnestoltes, taller d’Interioritat,…

Són alguns dels moments on les famílies també participen i s’impliquen en el projecte de l’escola afavorint més la comunicació entre escola-família.