AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FUNDACIÓ ESCOLÀPIES informa que és titular del lloc web https://escolapiesolesa.org . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, FUNDACIÓ ESCOLÀPIES informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és FUNDACIÓ ESCOLÀPIES, amb CIF G65801904 i domicili en C/ Joan de Peguera, 42 de Barcelona, CP 08026.

 
 

1. Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual del web https://escolapiesolesa.org, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.
El lloc web https://escolapiesolesa.org, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FUNDACIÓ ESCOLÀPIES són titulars o llegítimes llicenciatàries.

 

2. Continguts

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

 

3. Accés i Ús

La navegació, accés i ús pel lloc web https://escolapiesolesa.org , confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web https://escolapiesolesa.org, proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES. Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’ incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES ni els alteri totalment o parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.

Queda prohibit, tret d’en els casos que expressament l’autoritzi FUNDACIÓ ESCOLÀPIES presentar les pàgines de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

4. Política d’enllaços i exempció de responsabilitat

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de mal que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

 

5. Servei
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

 

6. Legislació aplicable i jurisdicció
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’ incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i FUNDACIÓ ESCOLÀPIES es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència sobre això.
L’accés a la pàgina web https://escolapiesolesa.org implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.