El Departament psicopedagògic de l’escola té com a objectiu principal detectar i atendre les necessitats educatives de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, així com també,   assessorar i orientar al professorat i a les famílies. D’entre els serveis que ofereix destaquen:
  • Prevenir, detectar i donar resposta a les possibles dificultats educatives dels/les alumnes (acadèmiques, adaptació, llenguatge, conductuals).
  • Aplicar proves psicopedagògiques i tasques d’observació als/a les alumnes que ho necessitin.
  • Atendre alumnes amb necessitats educatives específiques de manera individualitzada.
  • Assessorar i acompanyar les famílies  proporcionant orientació i pautes educatives tant a nivell escolar com familiar.
  • Col·laboració directa amb l’equip docent en la millora dels processos d’aprenentatge dels infants i joves.
  • Cooperar amb les institucions i especialistes externs que treballen amb alumnes de l’escola.