Escola oberta i flexible que respecta i acull les persones. Fa que els alumnes siguin protagonistes actius dels seus aprenentatges, atén la diversitat i potencia la relació família-escola.   Escola que vetlla pel desenvolupament  integral i harmònic dels alumnes  apostant pel desenvolupament de les intel·ligències múltiples, de les competències bàsiques, i de l’aprenentatge interdisciplinari. Escola que integra les noves tecnologies  formant els alumnes en la competència digital i educant-los en un ús correcte i responsable de la tecnologia. Escola que forma en valors des d’una concepció cristiana i es preocupa per desenvolupar la intel·ligència emocional, fomentar el diàleg, la convivència pacífica, la col·laboració i la responsabilitat.< br/> Promociona la persona ja sigui home o dona , en igualtat de drets i dignitat. Escola integradora , popular i respectuosa Perquè participa en la vida del poble a través d’activitats culturals, esportives i lúdiques.Perquè transmet el coneixement dels  costums i les tradicions de la cultura catalana des del respecte entre els pobles . Perquè vetlla per  la protecció de la natura i el medi ambient.     Escola que promou metodologies que desvetllin l’interès per la recerca , la reflexió i el sentit crític.