PROJECTE EDUCATIU

ESCOLÀPIES OLESA

Punt 1:

PROPUGNEM UNA ESCOLA OBERTA I FLEXIBLE, ATENTA A
LES PECULIARITATS DELS ALUMNES I INTEGRADORA DELS
AVENÇOS TECNOLÒGICS I TÈCNICS.
Compromisos que ens comporta:
1.1 Partir de la situació real del nen i el seu entorn, i de la situació real de l’escola.
1.2 Inserir la nostra acció educativa en l’entorn socio-cultural mitjançant l’ensenyament i l’ús de la llengua catalana i el conreu dels costums i les tradicions culturals del nostre poble.
1.3 Conèixer les necessitats individuals dels alumnes per orientar-los tot valorant i potenciant allò de positiu de cadascú d’ells i afavorir un estil participatiu d’aquests.
1.4 Potenciar la relació família-escola.
1.5 Oferir currículums oberts i flexibles donant importància a temàtiques i metodologies noves.
1.6 Acceptar amb obertura el progrés i la tècnica, procurant contrarestar la deshumanització que puguin comportar.

Punt 2:

LA NOSTRA LÍNIA PEDAGÒGICA PRETÉN L’EDUCACIÓ INTEGRAL I HARMÒNICA DE NENS I JOVES EN UN AMBIENT QUE ELS AJUDI A INSERTAR-SE EN LA COMUNITAT A TRAVÉS DE LA VIDA I L’EXPERIÈNCIA EN GRUP.
Compromisos que ens comporta:
2.1 Formar la intel·ligència:
2.1.1 Desvetllant la inquietud per a la investigació i la verificació dels resultats obtinguts.
2.1.2 Exercitant la reflexió i el sentit crític.
2.1.3 Adequant els diferents mètodes pedagògics a cadascuna de les diferents activitats.
2.1.4 Proporcionant als alumnes les tècniques necessàries per desenvolupar les seves capacitats.
2.2 Aconseguir el desenvolupament harmònic del cos:
2.2.1 Ajudant el nen a descobrir les possibilitats del seu propi cos.
2.2.2 Fomentant els hàbits necessaris per tal que el nen aprengui a tenir cura del seu propi cos, higiene, alimentació, …
2.2.3 Potenciant les pràctiques esportives i les activitats a l’aire lliure.
2.3 Educar la sensibilitat:
2.3.1 Fent que l’educació artística sigui el mitjà per desvetllar en el nen l’admiració per les arts, la natura i l’entorn.
2.3.2 Fomentar el valor del silenci per tal d’aprendre a escoltar els altres amb una actitud de respecte i comprensió.
2.3.3 Respectant, gaudint i protegint la natura i el seu entorn.
2.4 Formar la voluntat:
2.4.1 Motivant l’alumne per tal de desvetllar-li un interès per a l’aprenentatge.
2.4.2 Valorant l’esforç personal tant en el treball individual com en el grup.
2.4.3 Creant un clima de treball adequat que afavoreixi l’aprenentatge.
2.5 Assolir una maduració afectiva i de relació amb els altres:
2.5.1 Potenciant la solidaritat, la col·laboració i la responsabilitat envers els altres (poble, país, Comunitat Europea, …)
2.5.2 Acceptant les diferències entre les persones, els pobles i els grups socials.
2.5.3 Fomentant el diàleg, la convivència pacífica i rebutjant la violència per a potenciar el respecte a la vida.

Punt 3:

PER LA NOSTRA CONCEPCIÓ CRISTIANA DE L’HOME, SENT UN REFERENT, UN MODEL DE SERVIR ALS ALTRES, SENT FELIÇ I ATENT A TOT ALLÒ QUE ENS ENVOLTA
Compromisos que ens comporta:
3.1 Transmetre el missatge:
3.1.1 Fent testimoni, pensant i actuant en coherència.
3.1.2. Compartint el missatge de l’Evangeli i posar-lo en pràctica vers als altres.
3.1.3 Impartint una cultura religiosa adequada al moment actual.
3.1.4 Donant a conèixer la vida i la obra de St. Josep de Calassanç i de Sta.
Paula Montal.
3.2 Expressar i celebrar la fe cristiana:
3.2.1 Tenint present i sabent els significat dels signes i símbols cristians.
3.2.2 Organitzant celebracions comunitàries de la fe.
3.2.3 Iniciant en l’oració i pregant amb els alumnes.
3.3 Acompanyar els alumnes en el seu progressiu compromís cristià:
3.3.1 Tenint consciència de que tots els educadors som responsables de la missió evangelitzadora de l’Església.
3.3.2 Dedicant temps, esforç i entusiasme a les tasques específiques pastorals.
3.3.3 Fomentant la solidaritat vers els més necessitats que ens envolten.
3.3.4 Formant cristians que visquin i practiquin la fe.
3.4 Formar a l’educador en la fe:
3.4.1 Creant un compromís de fe per part de tots els educadors.
3.4.2 Afavorint la formació cristiana del professorat.
3.4.3 Tenint present en la nostra tasca l’estil educatiu de St. Josep de Calassanç i de Sta. Paula Montal.

Punt 4:

ENTENEM QUE L’EDUCACIÓ HA DE SER POPULAR, SENSE ELITISMES NI DISCRIMINACIONS, INTEGRADA AL POBLE I COM A MESURA D’ALLIBERAMENT PERSONAL I DE TRANSFORMACIÓ DE LA SOCIETAT.
Compromisos que ens comporta:
4.1 Participar en la vida del poble a través d’activitats culturals, esportives, lúdiques, …
4.2 Ajudar els necessitats per dificultats ambientals, d’origen, econòmiques, d’aprenentatge:
4.2.1 escoltant, aconsellant i recolzant els alumnes que tinguin problemes familiars;
4.2.2 buscant sistemes de beques que afavoreixin els més necessitats;
4.2.3 atenent les necessitats educatives especials i els diferents ritmes d’aprenentatge utilitzant metodologies adequades, individualitzades i amb personal especialitzat.
4.3 Viure les nostres festes i tradicions.
4.4 Fomentar el respecte vers els altres d’acord amb les normes de convivència: en dirigir-se a les altres persones, en anar a llocs públics, al carrer, …

Punt 5:

ENTENEM QUE L’EDUCACIÓ ÉS UN MITJÀ DE CONEIXEMENT I VALORACIÓ ENTRE AMBDÓS SEXES, VIVINT I EXPERIMENTANT AL LLARG DE TOT EL PROCÉS EDUCATIU L’ORIGINALITAT DE CADA Ú I LA SEVA COMPLEMENTARIETAT.
Compromisos que ens comporta:
5.1 Descobrir i valorar allò que és específic de cada sexe tenint en compte el seu desenvolupament evolutiu i ajudar-los a que la seva afectivitat maduri adequadament.
5.2 Valorar el paper de l’home i de la dona en la família i la societat aportant cada un d’ells els valors que li són propis.
5.3 Fer-los conscients de que encara hi ha discriminació en molts aspectes i sensibilitzar-los per a superar aquestes situacions.
5.4 Evitar la influència dels estereotips que la societat presenta mitjançant la participació conjunta en tota mena d’activitats: càrrecs de responsabilitat, esports, treball en grup, …

Punt 6:

CONSIDEREM LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT COM UNA EXIGÈNCIA DE L’AMOR I EL RESPECTE QUE MEREIXEN ELS NOSTRES ALUMNES I DE LA MATEIXA VERITAT QUE TRACTEM D’IMPARTIR A NIVELL HUMÀ, CRISTIÀ I PEDAGÒGIC.
Compromisos que ens comporta:
6.1 Participar a trobades, cursos, jornades, conferències de formació permanent i d’actualització.
6.2 Intercanviar experiències educatives i pedagògiques amb altres professors i centres.
6.3 Conèixer i aplicar metodologies senzilles i eficaces que facilitin l’aprenentatge i ser coherents amb aquestes.
6.4 Acceptar la importància del treball en equip i col·laborar en totes les activitats conjuntes del centre.
6.5 Preparar-se per poder realitzar la funció tutorial i càrrecs de responsabilitat.
6.6 Participar en trobades de reflexió cristiana o celebracions de la fe.
6.7 Sentir-se corresponsable en la realitat educativa del centre coneixent els fonaments del nostre carisma i estil d’educar.
6.8 Contribuir a crear un ambient d’interrelació i convivència.
6.9 Aprofundir en el domini de la didàctica pròpia de l’àrea que s’imparteix.
6.10 Afavorir la flexibilitat organitzativa (espais, horaris, professors, agrupaments, …) per tal de poder portar a terme els objectius educatius.
6.11 Formar-se en l’ús del maquinari i en el treball amb les TIC.

Punt 7:

ENTENEM QUE L’EDUCACIÓ HA DE DESENVOLUPAR EN EL NEN UN ESPERIT CRÍTIC VERS LA SOCIETAT DE CONSUM EN QUE ESTÀ IMMERS.
Compromisos que ens comporta:
7.1 Saber distingir necessitats prioritàries d’altres més superficials.
7.2 Fomentar activitats que ajudin a conscienciar el nen dels factors que condueixen al consumisme.
7.3 Sensibilitzar els pares dels efectes negatius del consum excessiu.