El centre d’interès parteix de les necessitats o interessos infantils i de l’estudi del medi natural o social. Els mateixos mestres, amb la participació dels alumnes, escullen els centres d’interès, d’acord amb les necessitats i característiques del grup i del medi. És la base de la transmissió del coneixement i del desenvolupament infantil, on s’interrelacionen disciplines diverses. En cada tema es procura arribar al màxim desenvolupament i per això la durada de cada centre d’interès és àmplia i variable.Té com a condició prèvia la globalització.
El treball a partir d’un centre d’interès es divideix en diverses fases. Com a punt de partida s’utilitza el tema escollit que serà la base de totes les activitats posant en moviment tots els recursos mentals: el llenguatge, el vocabulari, la mesura i el càlcul.
Com a segona premissa l’associació, procés de coordinació d’idees, tot relacionant els coneixements adquirits en la primera fase o punt de partida. Per a la verificació de l’experiència, es promouen les relacions espacials, temporals o de qualsevol altre tipus, establint comparacions, ordenacions o generalitzacions.
Finalment, la tercera fase serà la d’expressió. El pensament s’expressarà de totes les maneres possibles: mitjançant el llenguatge oral, escrit, el dibuix, el treball manual, la cançó o la dramatització.