CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

COMPROMISOS

Pares i centre educatiu ens comprometem a:

 
 1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del professorat, en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de convivència.
 
 1. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educand.
  D’una manera específica, el centre es compromet a:  
 1. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne.
 
 • Oferint uns continguts i una metodologia d’ensenyament que procuri estimular el progrés de l’alumne vers l’obtenció dels millors resultats acadèmics, d’acord amb les seves capacitats, mitjançant el treball personalitzat,  l’avaluació continuada, la introducció de la llengua estrangera i els recursos TIC des de P – 3…
 • Informant la família dels criteris d’avaluació i de les tasques que cal fer fora de l’horari lectiu.
 
 • Procurant una adequada orientació personal, acadèmica i professional al llarg de tota l’escolaritat, a través de la figura del tutor i d’altres membres de l’equip docent, les activitats específiques programades en les hores de tutoria, el gabinet d’orientació…
 
 • Fent activitats educadores que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors des de la visió cristiana expressada en el Caràcter Propi del centre com el programa de pastoral educativa, les campanyes de solidaritat, les activitats de voluntariat, les convivències i d’altres projectes i programes.
 
 • Oferint la possibilitat de viure la fe mitjançant les celebracions adaptades als diferents membres de la Comunitat Educativa.
 
 • Oferint a les famílies uns serveis i unes activitats extraescolars que contribueixin al desenvolupament de les diverses dimensions dels alumnes.
 
 1. Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne
 • Facilitant informació a la família sobre la vida de l’escola a través de reunions de classe, pàgina web, taulers d’anuncis, circulars informatives i d’altres mitjans de difusió.
 
 • Establint canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a: el registre d’absències, els informes individualitzats, els butlletins de qualificacions de cada trimestre, les reunions del tutor/a amb els grups d’alumnes i les entrevistes personalitzades de tutoria individualitzada, tant amb l’alumne com amb la família.
 
 • Atenent, dins les possibilitats del centre, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família tant amb la persona tutora com amb la resta de mestres i professionals.
 
 • Essent receptiu amb les propostes que, dins l’àmbit de participació de les famílies, facin arribar al centre els pares i les mares i col·laborant amb l’AMPA.
  Per la seva banda, el pare i la mare ens comprometem a:  
 1. Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu
 • Respectant de manera activa l’estil educatiu de l’escola, maldant per compartir al màxim els criteris educatius, especialment sobre valor de la persona, l’autonomia personal, la integritat, la responsabilitat i el respecte.
 
 • Procurant la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit familiar i els que promou l’escola, especialment pel que fa a una actitud positiva i activa del fill/a davant l’aprenentatge i l’estudi, la convivència respectuosa i d’altres aspectes de la vida del centre.
 
 • Instant el fill/filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes i activitats: puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació, discreció en el vestir, respecte a les persones i als mitjans disponibles, atenció a les normes que regulen l’ús de telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics a l’escola…
 
 • Col·laborant amb el centre per fomentar la responsabilitat personal i corregir aquelles conductes que siguin contràries a les normes elementals de convivència, al necessari respecte a totes les persones que integren la comunitat escolar o al correcte comportament durant les activitats escolars, d’acord amb les normes de funcionament del centre, assumint els procediments de mediació davant situacions de conflicte interpersonal i donant suport als procediments de sanció educativa si es produeixen transgressions de les normes.
 
 • Informant el fill/filla sobre el contingut d’aquests compromisos.
 
 1. Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l’escola
 
 • Respectant els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb l’escola i atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 
 • Participant en les reunions i activitats per als pares i mares que convoqui l’escola.
 
 • Abonant puntualment les quotes i aportacions establertes conforme a la normativa vigent i contribuint voluntàriament al manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’escola té subscrit amb l’Administració educativa.