L’aprenentatge de la llengua anglesa és un coneixement necessari i bàsic en la
nostra societat. Des de l’escola, portem a terme diverses iniciatives orientades a
millorar la competència lingüística.

AUXILIAR DE CONVERSA
Comptem amb la presència d’un auxiliar de conversa que desenvolupa diverses
tasques començant a Educació Infantil i fins a quart d’ESO:
– A Educació Infantil i Cicle Inicial de primària es treballa mitjançant
cançons, contes i vocabulari relacionat amb el treball per projectes que
es fa a cada classe.
– A Cicle Mitjà i Superior, es treballa la conversa en anglès (speaking)
aprofitant la temàtica dels projectes de l’àrea.
– A l’ESO es duen a terme activitats de conversa en grups reduïts.

PROVES I CONCURSOS
La nostra escola participa en diversos concursos i activitats sobre cultura i llengua
anglesa:
– De 1r a 4t tots els alumnes participen al concurs d’anglès anomenat Big
Challenge on posen a prova els seus coneixements de vocabulari, gramàtica,
cultura, comprensió oral i escrita.
– A quart d’ESO l’escola dóna la possibilitat, als alumnes que ho desitgin, a
presentar-se a l’examen de la Universitat de Cambridge (PET).

COLÒNIES
– En anys alterns, els alumnes (Primària i Secundària) fan colònies a
Catalunya, en anglès. Són una oportunitat d’immersió en llengua anglesa ja
que s’hi realitzen activitats en anglès i els monitors els parlen tota l’estona en
aquesta llengua.

ART AND CRAFTS
Des de ja fa uns anys, a Cicle Inicial i Cicle Superior dins l’àrea d’educació artística: visual i
plàstica, s’intenta apropar als alumnes a aspectes de plàstica en llengua anglesa,
així com vocabulari i tècniques que s’empren en aquesta àrea. Aquesta assignatura
la porta a terme un/a mestre/a especialista en la matèria, i un/a mestre/a
especialista d’anglès.

SCIENCE
A Cicle Mitjà i Superior, es treballa l’àrea de Coneixement del Medi Natural, en
llengua anglesa (Science). Es treballen, sempre que és possible amb l’auxiliar de
conversa, diferents temes relacionats amb aquesta àrea. A vegades tenen relació
amb temes que s’estan treballant a classe i d’altres són iniciatives sorgides a partir
de l’interès de l’alumnat.

MÚSICA EN ANGLÈS
Mitjançant el treball de la música en anglès, volem que els alumnes, a més de
treballar els continguts propis de l’àrea, ampliïn el seu vocabulari i adquireixin més
fluïdesa en aquest idioma. Aquest aprenentatge es fa mitjançant històries,
dramatitzacions i cançons i amb el suport de diversos materials i recursos.

ART IN ENGLISH
A 2n d’ESO es realitza una hora setmanal d’Art en anglès. Hi ha 2 professors a
l’aula (plàstica i anglès) i es porten a terme activitats en les que els alumnes fan
plàstica i a l’hora han de practicar l’anglès.

ENGLISH I LABORATORI
A 3r d’ESO dins d’aquestes assignatures dediquem unes hores a fer projectes
conjuntament. S’ha treballat l’alimentació saludable, problemes mediambientals.

VIATGE ESO A ANGLATERRA
– English Week: És una setmana d’immersió en la llengua anglesa adreçada
als alumnes d’ESO. Els alumnes estan en famílies britàniques i assisteixen a
classes cada dia en grups reduïts: A les tardes es fan sortides i activitats per
conèixer l’entorn.

INTERCANVIS CULTURALS

– School to School
Des de la Fundació Vicenç Ferrer es porta a terme un projecte amb la nostra
escola per tal que els alumnes d’Olesa i d’un poble de l’Índia coneguin les
diferents realitats tan socials com educatives.

A més a més, intentem promoure els intercanvis amb escoles d’altres països i
cultures, per a poder treballar i potenciar la competència plurilingüe i intercultural.
Com a exemple, aquest any alumnes de 3r de cicle mitjà, estan treballant aspectes
de la llengua anglesa a través d’un intercanvi amb una escola del Marroc.
Des de l’àrea de “Music in English” promovem iniciatives com ara Etwinning,
plataforma a través de la qual, els nens i nenes descobreixen la realitat cultural,
social i educativa d’escoles d’altres països que col·laboren en el programa.

Imatge1

P1000631SA4 - copia